Zangra.com

AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

Art. 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen van buro3vd bvba en op alle bestellingen geplaatst door de Klant. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Hij erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.

PRIJZEN

Art. 2. Alle offertes en informaties van buro3vd bvba worden vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de Klant. Elke aanvaarding van een bestelling of elke overeenkomst gesloten door een agent van buro3vd bvba, is slechts geldig na schriftelijke bevestiging van een directeur. De Klant wordt vermoed in te stemmen met de inhoud van deze verkoopbevestiging.

LEVERINGSTERMIJN

Art. 3. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of bestelling. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft buro3vd bvba het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

ZEKERHEDEN

Art. 4. buro3vd bvba behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de Klant waarborgen. Tevens is buro3vd bvba gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

LEVERING

Art. 5. De levering van de goederen geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats afgeleverd of door de Klant in ontvangst genomen worden. De goederen worden altijd op risico van de Klant vervoerd. Indien de Klant verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, worden ze op zijn risico en op zijn kosten opgeslagen en getransporteerd.

Art. 6. Indien de Klant de goederen weigert in ontvangst te nemen bij de levering, worden de goederen beschouwd als aanvaard wanneer de Klant binnen de acht dagen na het versturen van een aangetekende brief door buro3vd bvba, waarin hem wordt gemeld dat de goederen leveringsklaar zijn, deze niet in ontvangst neemt. Dit heeft eveneens tot gevolg dat het risico overgaat naar de Klant en het nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar wordt.

WAARBORG

Art. 7. buro3vd bvba waarborgt gedurende 6 maanden vanaf de leveringsdatum de verkochte goederen tegen materiaal- en constructiefouten die voor de verkoop reeds aanwezig waren. Op de gloeilampen geven wij geen waarborg. Deze waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defecte onderdelen, exclusief verplaatsingskosten, onverminderd het recht van buro3vd bvba om de koopwaar terug te nemen en deze, afhankelijk van wat hij het beste acht, ofwel te vervangen, ofwel te behouden en de verkoop te annuleren middels terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs. Schade ten gevolge van een verkeerd onderhoud vanwege de Klant of derden of door overmacht, wordt niet gedekt door deze waarborg. De waarborg houdt onmiddellijk op van zodra een herstelling of interventie aan het verkochte goed is uitgevoerd door een derde.

Art. 8. Eventuele klachten dienen per aangetekende brief te worden overgemaakt aan buro3vd bvba. Geen enkele klacht kan de Klant ontheffen van zijn verplichting om de factuur op de vervaldatum te vereffenen.

BETALING

Art. 9. Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst blijven de goederen eigendom van buro3vd bvba maar vallen onder het risico van de Klant. Zonder schriftelijk akkoord van buro3vd bvba is de Klant niet gerechtigd voor de betaling de goederen aan derden over te dragen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, alsook ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door enkele kennisgeving ervan per aangetekend schrijven van buro3vd bvba aan de Klant, als ontbonden worden beschouwd.

Art. 10. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W, exclusief transport-, behandeling-, recupelkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Elke factuur is per overschrijving en voor levering te betalen, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Iedere niet-betaling op de vervaldag brengt voor de Klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% op het verschuldigd factuurbedrag te betalen met een minimum van 50 euro. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking en dergelijke meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

BEVOEGDHEID

Art. 11. Voor elk geschil waarbij buro3vd bvba eisende of verwerende partij is, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn. Van deze regeling kan enkel door buro3vd bvba worden afgeweken. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

HERROEPINGSRECHT

Art. 12. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan zangra retourneren. Zangra zal dan na ontvangst van de goederen het bedrag, uiterlijk binnen de 30 dagen na terugzending terugbetalen. Voor producten die op maat worden gemaakt voor de klant, geldt het herroepingsrecht niet en kunnen bijgevolg niet teruggestuurd worden. Dit geldt voor alle snoer- of looplampen met op maat geknipte textielkabel. Zo ook de aankoop van textielsnoer dat op maat moet geknipt worden voor de klant.